SHALOM CHAVERIM

(trad. Jewish)


Shalom, chaverim!
Shalom, chaverot!
Shalom, shalom!

Lehitraot, 
Lehitraot,
Shalom, shalom!

link for more info